Pedagogisch beleid

Hoe werken wij, waarom op die manier en hoe brengen we dat in de praktijk.

  • Ieder kind wordt als waardevol en uniek beschouwd en krijgt de mogelijkheid zich op alle gebieden te ontwikkelen.

Visie op de ontwikkeling van kinderen

Er wordt door ons gestreefd naar een voor ouders/verzorgers en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie en een verbreding van het opvoedmilieu voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden gestimuleerd om in een veilige, vertrouwde en daartoe ingerichte omgeving, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind, als dat er aandacht is voor het samenzijn in de groep, stappen te zetten in de richting van de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving.

De kinderen die opgevangen, verzorgd en opgevoed worden in het kinderdagverblijf leren zich uiten. Verbaal, muzisch en op creatief gebied. Kinderen leren om samen te spelen en om te delen.

Ze doen bewegingsspelletjes, gaan op ontdekkingsreis, leren grenzen stellen en leren omgaan met feedback van anderen. Ze ontdekken en voelen hoe het is om gewaardeerd te worden. Ieder kind is uniek en mag zich ontplooien, maar er is ook aandacht voor de sfeer in de groep en het functioneren binnen een groep. In ons beleid is zeker ook aandacht voor groepsvorming, sfeer, geborgenheid en veiligheid. Er spelen veel factoren mee om de kwaliteit hoog te houden.

De houding van volwassenen en de inrichting van de omgeving van het kind zijn van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het aanbod van spel , creativiteit en bewegingsspelletjes kunnen de kinderen uitdagen en laten komen tot ontdekken en leren.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Wat streven we na?

Wij streven een omgeving na die erop gericht is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om deze kwaliteiten, de competenties, verder te ontwikkelen.

Deze visie op kinderen en kinderopvang is niet alleen te lezen in het pedagogisch beleid,maar is terug te zien in de dagelijkse praktijk en omgang met elkaar.

Om verantwoorde opvang aan jonge kinderen te kunnen blijven bieden is het van belang dat de leidsters zich ook blijven ontwikkelen en nadenken over de omgeving van kinderen, het aanbod, de organisatie binnen de groep, veiligheid, sfeer en hygiëne, scholing , intervisie gesprekken, training in de praktijk en reflectie, zorgen ervoor, dat leidsters zich blijven ontwikkelen. Zorg voor personeel is ons inziens ook belangrijk. Aandacht voor de ontwikkeling van competenties hoort dus zeker thuis in het pedagogisch beleid. Implementatie en uitvoering in de praktijk kan de kwaliteit van de kinderopvang verhogen.

Goede zorg, opvoeding en aandacht van de leidsters voor jonge kinderen ( 0-4 jaar), is noodzakelijk voor hun ontwikkeling. De leidsters brengen veel tijd met de kinderen door en hebben ook een voorbeeldfunctie. Waarden en normen leren, daar besteden de leidsters veel aandacht aan, begint altijd bij de eigen houding. De leidsters hebben immers een nauw contact met de kinderen, de ouders, met collega’s en met de omgeving rond het kinderdagverblijf. De leidsters van kinderdagverblijf Pinokkio zijn zich bewust van deze taak en geven zelf het goede voorbeeld. Jonge kinderen leren van volwassenen en kinderen in hun omgeving. Het ligt voor de hand dat dit aspect ook zeer belangrijk is en daarom opgenomen in het beleid.

Samenvattend kunnen we zeggen: dat zowel leidsters als kinderen zichzelf kunnen en mogen blijven ontwikkelen en dat de directie van kinderdagverblijf Pinokkio de noodzaak ziet van een wel overdacht pedagogisch beleid, ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling, blijft letten op kwaliteit, geborgenheid en veiligheid en regelmatig evalueert of de implementatie voorspoedig verloopt en aan welke punten nog gewerkt kan worden. De betrokkenheid van de leidsters wordt in deze zeker niet vergeten.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u een keer langskomen? We horen graag van u.

Neem contact op

Samenwerkend leren:

Met elkaar werken aan kwaliteit is een goed streven. Een prettige omgang en goede communicatie met elkaar is de basis voor een veilige omgeving waarin structuur, veiligheid, aandacht en respect voor elkaar de uitgangspunten zijn. De leidsters hebben al een beroepsopleiding afgerond en hebben al veel kennis in huis. Naast de afgeronde beroepsopleiding is het toch van belang, dat de leidster haar vak verstaat en dat zij openstaat voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van anderen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, past in deze context. In het leven van jonge kinderen fungeren volwassenen als rolmodel. Zij kunnen het goede voorbeeld geven. Te denken valt ook aan het ontwikkelen van waarden en normen

Samenvattend kunnen we zeggen dat het pedagogisch beleid twee sporen volgt, namelijk het werken aan de competenties van kinderen die opgevangen worden in het kinderdagverblijf en het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de leidsters. Gelet wordt op sfeer, veiligheid, respect, goede communicatie en samenwerking.

Werken aan 4 basis begrippen:

Competentie gericht werken: Hoe doen we dat?

  • Kennis en inzicht
  • Vaardigheden
  • Motivatie
  • Houding en persoonskenmerken

De competenties worden beschreven in het beleid en de doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd.

  • Het volledige pedagogisch beleid (hoe werken wij aan de competenties van de leidsters en de kinderen) kunt u inlezen op Pinokkio.

Uk en puk

Omdat kinderen graag hun fantasie gebruiken om zich te ontwikkelen werken wij met het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen van nul tot vier jaar. Pop Puk speelt een grote rol in het programma, Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt, de belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies Kinderen kunnen zich met Puk identificeren. Elk thema bestaat uit verhalen, groepsactiviteiten en individuele activiteiten. De eigen inbreng van de kinderen is heel belangrijk. Kinderen leren in interactie en daarom bevatten de activiteiten veel mogelijkheden tot interactie. Alle thema’s en activiteiten zijn volgens een vaste structuur opgebouwd en sluiten aan op de dagindeling van Pinokkio. Hierdoor is Puk een vast onderdeel van Pinokkio geworden en werken wij samen met Puk aan de competenties van de kinderen.

Visie op ontwikkeling

Ieder kind heeft, mits de ontwikkeling door omstandigheden of andere oorzaak stagneert, de drang om zich te ontwikkelen. Ieder kind zal op basis van genen, aanleg, talent, interesse, temperament, opvoeding, omgeving en aanbod, willen ontwikkelen. De leidsters van het kinderdagverblijf spelen een belangrijke rol in de verzorging, opvoeding en begeleiding van de kinderen. De ontwikkeling kan voorspoedig verlopen, of stagneren, maar ook dan ligt er een taak voor de leidsters. Het pedagogisch beleid richt zich op ontwikkeling van zowel leidsters als op de ontwikkeling van de kinderen. De omgeving speelt ook een belangrijke rol, te denken valt aan veiligheid, hygiëne, sfeer, ontdekkingsmogelijkheden en materialen.

Werken aan competenties en aan een doorlopende ontwikkeling van zowel leidsters als kinderen is iets wat als doelstelling gezien wordt door de directie van het kinderdagverblijf. Zij blijven zelf ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang en staan open voor suggesties en aanbevelingen van derden en deskundigen.

Kinderdagverblijf Pinokkio onderschrijft het belang van persoonlijke ontwikkeling. We richten ons op: ontwikkeling van competenties van de kinderen en van de leidsters.

 

Beroepskracht Kind Ratio:

Tijdens de openingstijden zal kinderdagverblijf Pinokkio zich houden aan de Beroepskracht Kind Ratio van de GGD. Wij mogen per dag maximaal 3 uur afwijken van de gestelde leidster kind ratio en dat doen wij op de volgende tijden:

1.Tijdens breng tijden in de ochtend van 8:00-8:30

2. Tijdens de pauze. Tussen 12:30-14:30 hebben alle pedagogisch medewerkers 30 minuten pauze. Onze intentie is om tussen 13:00-14:00 pauze te houden maar de exacte tijden kunnen we niet noemen, dit is afhankelijk van breng en haal gedrag van ouders en de behoefte van de kinderen. Wij willen geen gespecificeerde tijden opgeven omdat het kind centraal staat en de kinderen iedere dag een andere behoefte hebben. Wij zijn van mening dat 2 keer 30 minuten pauze wanneer het op de groep uitkomt maar wel in het tijdsblok van 12:30-14:30 meer bijdraagt aan de kwaliteit dan op exacte tijden pauze te houden terwijl dat op de groep niet uitkomt.

3. Tijdens haal tijden in de middag van 17:00-17:30

Zo komen wij in totaal aan 2 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio. Tijdens het brengen en halen in de ochtend en middag kan er een aantal minuten langer of juist korter een leidster alleen op de groep staan, dit hangt samen met het breng en haal gedrag van ouders.