Kind-volgsysteem

Mentor

Iedere pedagogisch medewerker krijgt een aantal kinderen van hun eigen groep toegewezen als mentorkinderen. Het is belangrijk dat je als mentor het kind ook echt kent. Daarom mag je alleen mentor van een kind worden als je direct bij de opvang van het kind betrokken bent, je kunt dus alleen mentor zijn als je op de groep van het kind werkzaam bent. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Als mentor ben je het vaste aanspreekpunt voor ouders en bij oudere kinderen ook voor het kind.  Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders).

Bij het creëren van een beschermde omgeving met persoonlijke aandacht voor de kinderen speelt mentorschap een centrale rol. De mentor is met het oog op een betere signalering de persoon die verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkeling van de, aan de mentor toevertrouwde, kinderen. Wat betreft de ontwikkeling is de mentor het aanspreekpunt van de ouders en zal de mentor waar nodig de ouders aanpreken over hun kind. Leidsters hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Om de ontwikkeling regelmatig te volgen maken de leidsters, als het kind ongeveer 6 maanden op hun groep zit, een tussentijdse observatie die met de ouders besproken wordt. Als het kind over gaat naar de volgende groep volgt er een eind evaluatie. Op deze manier worden de kinderen structureel gevolgd en worden de resultaten van de observatie waar nodig omgezet in actiepunten.

Kindvolgsysteem

Wij werken bij Pinokkio met een zelf ontworpen kindvolgsysteem. Dit houdt in dat de leidsters ook buiten de dagelijkse observatie, iedere keer als het kind over gaat naar een volgende groep, een observatie op papier maakt. In deze observatie wordt de algemene en persoonlijke ontwikkeling van het kind getoetst. Na het maken van de observatie worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om de observatie door te spreken. Dit gesprek is niet verplicht. Als uw kindje vier jaar wordt krijgt u de observaties mee naar huis, deze kunt u desgewenst meegeven naar de basisschool.

De competenties die we observeren zijn:

  • De emotionele competentie
  • De cognitieve competentie
  • De communicatieve competentie
  • De motorisch-zintuigelijke competentie
  • De creatief beeldende competentie

Nieuwsgierig geworden?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Observeren:

Kennis over de ontwikkeling van kinderen zorgt ervoor dat de leidsters regelmatig observatiemomenten inplannen, en daarbij aantekeningen maken als er iets opvalt of als gedrag afwijkt. Ieder kind ontwikkelt zich anders, en dat mag, maar we hebben ook richtlijnen. De competenties die we observeren hebben we uitgewerkt in tabellen en deze geven aan wat we belangrijk vinden. Ieder kind krijgt een eigen mapje met competenties. U kunt dit zien als een portfolio. De ontwikkeling van de competenties wordt bijgehouden en er kan een actieplan opgesteld worden als blijkt dat het kind uitvalt of juist extra stimulans nodig heeft. Zorg op maat en een kind gerichte aanpak.

De competenties zijn zo uitgewerkt dat de leidsters de ontwikkeling van de kinderen regelmatig kunnen volgen. Tijdens vrij spel maar ook bewust. Indien er een zorg is over een kind, dan wordt dat besproken met een collega van de groep en tijdens de vergadering. De observatielijsten geven een helder beeld en kunnen ondersteunend werken tijdens het schrijven van een handelingsplan of een eventuele doorverwijzing naar een advies team. Kleine zorgen worden direct met ouders besproken, maar als een leidster oprechte grotere zorgen heeft over een kind, dan wordt eerst intern over de ontwikkeling van het kind gesproken zodat we op de juiste manier passende zorg kunnen verlenen aan het kind dat  zorg nodig heeft.

De beschreven en in tabellen uitgewerkte competenties bieden steun en houvast. Gericht observeren vergroot het bewustzijn van de leidsters en de ouders, we kijken met elkaar naar dezelfde punten om tot de juiste begeleiding van uw kind te komen.