Ziekte en gezondheid

Gezondheid is natuurlijk erg belangrijk. Om de leefomgeving zo gezond mogelijk te houden werken we bij Pinokkio volgens het protocol veiligheid en gezondheid, dit protocol is in te lezen op Pinokkio. Er staat in het protocol hoe een leidster moet handelen bij de dagelijkse verzorging van de kinderen (denk aan: handen wassen na het verschonen van een luier).

Zo doen de leidsters er alles aan om de leefomgeving zo gezond mogelijk te houden voor uw kind en voor zichzelf.

Ons beleid wat betreft zieke kinderen is als volgt:

Zieke kinderen

Kinderdagverblijf Pinokkio vangt alleen kinderen op die het rijksvaccinatieprogramma volgen.

Kinderen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt, mogen niet geweigerd worden, zij zijn wel van harte welkom bij Pinokkio na overleg van een medische verklaring. Wij ontvangen graag van iedere ouder een ondertekend formulier waarop zij aangeven dat hun kind ingeënt wordt volgens het rijksvaccinatieprogramma (dit formulier verzorgen wij).

Kinderen met een temperatuur hoger dan 38,5 graden mogen niet naar het kinderdagverblijf komen. Wanneer het kind gedurende het verblijf bij Pinokkio verhoging heeft van 37,5 C of meer, wordt altijd een van de ouders/verzorgers gebeld voor overleg. Als een kind 38,5 C koorts heeft moet het kind worden opgehaald. Als uw kind 24 uur koortsvrij is kan hij/zij weer komen spelen. Wanneer het kind te ziek is (niet kunnen functioneren in groepsverband, met of zonder koorts) om bij Pinokkio te blijven, wordt ook verzocht het kind op te halen. Volledig herstel (24 uur koortsvrij) van het kind is noodzakelijk, voordat het weer bij Pinokkio terug keert.    Met ouders wordt overlegd wanneer het kind een temperatuur heeft lager dan 35.5 C. Dit kan ondertemperatuur betekenen. De groepsleiding mag ouders/verzorgers van een kind dat ziek wordt op het dagverblijf verzoeken het kind op te halen. Als uw kind ziek wordt bellen wij u altijd op, al is het alleen om u op de hoogte te stellen.

Bij 3 of meer waterdunne (poep)broeken op een dag of een kind dat ontstoken ogen heeft, verzoeken wij de ouders om het kind op te halen. Dit in verband met besmettingsgevaar. Wij hanteren bij het weren van zieke kinderen in grote lijnen de regels van de GGD, welke zijn opgenomen in het naslagwerk Kinderopvang (aanwezig op Pinokkio). Kinderen met een besmettelijke infectie ziekte mogen niet naar het dagverblijf gebracht worden.

We kijken bij elke calamiteit individueel wat het beste is voor het kind, andere kinderen en volwassenen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen wat betreft gezondheid/allergieën door te geven aan het dagverblijf.

Bij een calamiteit zullen de ouders direct op de hoogte gesteld worden. Zij bepalen het verdere beleid. Wanneer het dagverblijf spoed noodzakelijk vindt, er duidelijk letsel is of wanneer er twijfel is, zal er contact opgenomen worden met de huisarts, welke vermeld is op het Pinokkioformulier, of de GGD.
Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden zal het dagverblijf contact opnemen met het noodadres. Ouders worden verzocht het te melden wanneer het kind of andere gezinsleden de volgende ziektebeelden vertonen: braken, diaree, huiduitslag of infectieziekte. Ouders dienen contact opgenomen te hebben met de huisarts over het wel/ niet brengen van het kind naar het dagverblijf.  De groepsleiding bepaalt in overleg of het kind toegelaten kan worden op het kinderdagverblijf. In geval van ziekte stellen wij het op prijs als u ons voor 9:00 uur in de ochtend op de hoogte stelt van het ziek zijn van uw kind. Wij willen graag weten wat uw kind voor ziekte heeft.
Alle medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Bij aandoeningen waarbij vocht vrij komt, hanteren wij uit hygiënisch oogpunt de regel dat de plekjes waar vocht uitkomt bedekt onder kleding moet zitten of al ingedroogd moet zijn.  Wij vinden het geen fijn idee dat anderen in contact komen met het vocht uit de bultjes/plekjes van een besmet kindje. Dit is van toepassing op alle plekjes met vocht zoals onder andere:

-Waterpokken

-Krentenbaard

-Herpes

-Loopoor

Kindjes met krentenbaard mogen 24 uur na de behandeling met antibioticazalf weer naar de opvang komen.

Wij weten dat het besmettingsgevaar bij waterpokken en krentenbaard echter ook voor het ontstaan van bultjes al aanwezig is.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u een keer langskomen? We horen graag van u.

Neem contact op

Toedienen Medicijnen

 • Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen.
 • Medicijnen mogen alleen toegediend worden, wanneer ze uitgeschreven worden door een arts en worden pas na schriftelijke toestemming van ouders toegediend.
 • Ouders zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor een goede overdracht rondom het geven van medicatie en moeten een medicijnformulier invullen
 • Wanneer zij dit niet doen kunnen wij die dag geen medicijnen aan een kind geven.
  Groepsleiding neemt in dat geval telefonisch contact op met de ouders
 • De medicijnen moeten duidelijk voorzien zijn van naam, bijsluiter, dosering en recente datum.
 • Medicijnen dienen in de originele verpakking te zitten
 • Zonder schriftelijke toestemming zullen alleen medicijnen in noodgevallen verstrekt worden na mondeling overleg met ouders.
 • Wij lezen de bijsluiter voor het verstrekken van het medicament
 • Wij geven medicijnen niet voor het eerst in het kindercentrum, we geven alleen medicamenten die al eerder thuis verstrekt zijn
 • Wij controleren de houdbaarheidsdatum van het medicijn voordat het toegediend wordt
 • Wij bewaren medicijnen zo nodig in de koelkast
 • Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking
 • Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen en dus ook de ‘VSM’ artikelen.
 • Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen paracetamol (ook niet met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’ medicament. Door het gebruik van paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.